dimecres, 26 de gener del 2022

Gent X Ciutadella va presentar al·legacions al Reglament de la futura Junta Municipal de Sant Joan

L’associació Gent X Ciutadella, us vol comunicar que el passat 21 de gener va presentar al·legacions al Reglament de la futura Junta Municipal de Sant Joan, aprovat pel Ple Municipal el passat 25 de novembre, amb l’objectiu, entre d’altres, d’afavorir un diàleg seré i que contempli i treballi des de la perspectiva de gènere a les nostres festes de Sant Joan des de dins els òrgans municipals, com és el cas d’aquesta junta i que, no oblidem, per llei està establert.

Aquestes al·legacions reflecteixen la nostra voluntat de continuar avançant i que Sant Joan s’adapti a la realitat de la societat present, sense que açò vulgui dir renunciar a la seva tradició i que creiem que aquesta no ha d’estar, en cap cas, lligada als prejudicis ja superats en quasi tots els àmbits de la nostra vida. Creiem que Sant Joan ha de saber obrir-se i adaptar-se a la nostra realitat actual tal com ha anat fent per perdurar al llarg de la seva llarga història.

Finalment, des d’aquí, volem donar el nostre suport als regidors del grup municipal UP-GXC, Carla Gener i Sergi Servera, en la seva tasca ja prou coneguda de defensa d’aquests ideals.


Al·legacions al Reglament de la futura Junta Municipal de Sant Joan
----------------------------------------------------------------------------------------
L'Associació Gent x Ciutadella, amb registre municipal número 229 i representada pel senyor Sebastià Servera, en qualitat de president, presenta les següents al·legacions al Reglament de la  Junta Municipal de Sant Joan aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament de Ciutadella el dia 25/11/2021 i publicat al BOIB núm. 169 de 9 de desembre de 2021.

AL·LEGACIONS:

CAPÍTOL 1.
Article 1. OBJECTE.
També incloure a la Junta Municipal de Sant Joan l’encàrrec de:
Treballar per normalitzar les festes des del punt d'una perspectiva de gènere, impulsant, organitzant i analitzant el paper de la dona en les festes i els canvis de rols que històricament ja s'han anat produint quant a la presència femenina en tots els àmbits de la societat (professionals, socials, polítics, culturals, esportius, etc.).

CAPÍTOL 2. ÒRGANS
Article 3. Composició.
Modificar l'apartat (d) i deixar-ho redactat "Una persona representant de cadascun dels grups polítics municipals", eliminant l'afegit, "sempre que no quedin representants en alguns dels càrrecs anteriors, excepte en el cas de la presidència".
Considerem que s'ha de diferenciar la presència a la JMSJ en qualitat de persona representant de grup municipal i la de càrrec institucional (regidor de festes, de seguretat ciutadana, alcaldia-presidència).
De fet, el reglament ja preveu aquesta diferenciació en el cas de la presidència (alcaldia), que si disposa de representació del seu grup polític. Per tant, no trobam coherent, a més d’entendre que es comet un greuge comparatiu, l’exclusió d’aquesta norma als càrrecs en la regidoria de festes i en la regidoria de seguretat ciutadana, ja que, aquests, no poden representar a l’hora al seu grup municipal i a la regidoria que representen.
Així mateix, aquesta composició podria plantejar problemes i no preveure si en el cas de no poder assistir un dels càrrecs abans esmentat, la seva substitució natural seria una persona del seu grup municipal o no i, per altra banda, amb quina qualitat quedaria definida aquesta substitució.
Gent x Ciutadella considera necessari determinar i definir uns paràmetres per a la inclusió d'unes determinades associacions i no d'altres a la composició de la JMSJ. 
També s’hauria d’establir una via d'accés a la JMJS i requisits necessaris per a les associacions que consideressin oportuna la seva participació en la JMSJ.
Gent X Ciutadella veu necessari incloure una persona titulada i col·legiada en veterinària, dins la JMSJ, donat el protagonisme que tenen els cavalls a la festa, amb l’objectiu de garantir el seu benestar durant la seva participació a aquesta.
Per altra banda, Gent x Ciutadella lamenta també la manca de llenguatge inclusiu a aquest reglament i insta a modificar-lo i adaptar-lo a les directrius de l’IB Dona.
Per tant, es DEMANA, es valorin i tenguin en compte totes aquestes al·legacions presentades.
Atentament,
Sebastià Servera Moll
President de l’Associació Gent X Ciutadella