divendres, 5 de març del 2021

8 DE MARÇ. CERQUEM UNA NOVA SOCIETAT | 8 DE MARZO. BUSCAMOS UNA NUEVA SOCIEDAD


El feminisme és una manera d'entendre el món i d'entendre la vida.

Volem destacar com a positiu l'interès per abordar els problemes que concerneixen especialment a les dones. No podem deixar d'esmentar la preocupació que ens suscita el desenvolupament d'una excessiva tutela de les lleis sobre la vida de les dones, que pot redundar en una actitud proteccionista que torni a considerar a les dones com a persones incapaces d'exercir la seva autonomia. I ens sembla també arriscat que prengui cos la idea que només amb lleis es canvia la vida de les persones.

Una legislació adequada ha d'ajudar, però creiem que, a més a més, cal el compromís de fer-la complir amb els controls i mitjans necessaris, i que mitjançant la mobilització social, l'educació i la presa de consciència individual i col·lectiva, tant de dones com d'homes, podem finalment aconseguir els nostres objectius. Un exemple clar i recent, que no sols n’hi ha prou amb lleis, el tenim en la poc comprensible actitud d'alguns sectors de la població amb relació a les normes imposades per a erradicar el virus de la COVID-19.

La imatge de víctima ens fa un mal servei a totes les dones, perquè no té en consideració la nostra capacitat per a resistir, per a fer-nos un buit, per a dotar-nos de poder, perquè no ajuda tampoc a generar autoestima i empenta solidària entre les dones. I el mateix es pot dir de la visió simplificadora dels homes; no existeix, en la nostra opinió, una naturalesa masculina perversa o dominadora, sinó uns certs trets culturals que fomenten la consciència de superioritat i que, exacerbats, poden en uns certs casos, contribuir a convertir a alguns homes en veritables tirans.

Des del nostre punt de vista, l'objectiu del feminisme ha de ser el d'acabar amb les conductes no igualitàries, amb les conductes opressives i discriminatòries; ha de ser el d'aconseguir la igualtat entre els éssers humans, no aniquilar a qui discrimina o oprimeix. Nosaltres no desitgem configurar un feminisme revengista i venjatiu, desitgem simplement relacions en igualtat, respectuoses, saludables i felices.

Les discriminacions de les dones tenen un contingut social i cultural, és a dir, que no es deuen a la biologia, ni a cap aspecte relacionat amb la naturalesa, sinó que és la societat la que ha convertit el fet que siguem persones de diferent sexe en una desigualtat que genera discriminació. Si alguna cosa ens uneix a totes les dones del món, és que sofrim una mateixa opressió, la qual cosa no vol dir que es manifesti d'igual forma en cadascuna de les dones.

Vivim una crisi que és una estratègia política, econòmica i ideològica a escala global que persegueix capgirar la situació i acabar amb els drets conquerits. És important destacar que, lluny de ser econòmica només, abasta al conjunt del sistema, a la manera d'organitzar-nos socialment. Crisi econòmica, ecològica, de les cures, etc. que nega a nombroses persones els seus drets universals.

Els governs es deuen a les ordres dels mercats, més que a la necessitat de les persones. Aquesta crisi del capitalisme, permet acumular més riquesa en unes poques mans i està desposseint de recursos i drets a la majoria de la població. Això implica que la desigualtat no afecta per igual a totes les dones. Una dona maltractada que sigui cambrera d'hotel no té les mateixes possibilitats de tirar endavant que una dona maltractada presidenta d'un banc. Esment a part les dones immigrants, dones d'ètnies diferents, dones transsexuals, dones amb diversitat funcional, prostitutes…

Per això, enfront dels intents de fragmentar la lluita feminista, cal valorar la importància de construir eixos d'unitat en la lluita. I és que en qualsevol part del món en el qual una dona lluita al costat d'una altra dona per ser més lliure i per trencar les cadenes de l'opressió masculina, s'està construint un moviment feminista que atempta contra el sistema de dominació patriarcal. Aquest és el patrimoni mundial del feminisme: juntes en una mateixa lluita comuna.

GENT X CIUTADELLA | 8 març 2021

👉 Díptic per a copiar i repartir
👉 Díptico para copiar y repartir

El feminismo es una forma de entender el mundo y de entender la vida.

Queremos destacar como positivo el interés por abordar problemas que atañen especialmente a las mujeres. Pero no podemos dejar de mencionar la preocupación que nos suscita el desarrollo de una excesiva tutela de las leyes sobre la vida de las mujeres, que puede redundar en una actitud proteccionista que vuelva a considerar a las mujeres como personas incapaces de ejercer su autonomía.  Y nos parece también arriesgado que tome cuerpo la idea de que sólo con leyes se cambia la vida de las personas.

Una legislación adecuada debe, sin duda, ayudar, pero creemos que además es preciso el compromiso de hacerla cumplir con los controles y medios necesarios, y que es la movilización social, la educación y la toma de conciencia individual y colectiva, tanto de mujeres como de hombres, lo que puede finalmente hacernos conseguir nuestros objetivos. Un ejemplo claro y reciente de que no sólo con leyes basta, lo tenemos en la poco entendible actitud de algunos sectores de la población en relación a las normas impuestas para erradicar el virus del Covid19.

La imagen de víctima nos hace un flaco favor a todas las mujeres, pues no tiene en consideración nuestra capacidad para resistir, para hacernos un hueco, para dotarnos de poder, porque no ayuda tampoco a generar autoestima y empuje solidario entre las mujeres. Y lo mismo se puede decir de la visión simplificadora de los hombres; no existe, en nuestra opinión, una naturaleza masculina perversa o dominadora, sino ciertos rasgos culturales que fomentan la conciencia de superioridad y que, exacerbados, pueden en ciertos casos contribuir a convertir a algunos hombres en verdaderos tiranos.

Desde nuestro punto de vista, el objetivo del feminismo debe ser el de acabar con las conductas no igualitarias, con las conductas opresivas y discriminatorias; debe ser el de conseguir la igualdad entre los seres humanos, no aniquilar a quienes discriminan u oprimen. Nosotras no deseamos configurar un feminismo revanchista y vengativo, deseamos simplemente relaciones en igualdad, respetuosas, saludables y felices.

Las discriminaciones de las mujeres tienen un contenido social y cultural, es decir, que no se deben a la biología, ni a ningún aspecto que tenga que ver con la naturaleza, sino que es la sociedad la que ha convertido el hecho de que seamos personas de diferente sexo en una desigualdad que genera discriminación. Si algo nos une a todas las mujeres del mundo, es que sufrimos una misma opresión, lo que no quiere decir que se manifieste de igual forma en cada una de las mujeres.

Vivimos una crisis que es una estrategia política, económica e ideológica a nivel global para dar un vuelco a la situación y acabar con derechos conquistados. Es importante destacar que, lejos de ser económica sólo, abarca al conjunto del sistema, a la forma de organizarnos socialmente. Crisis económica, ecológica, de los cuidados, etc. que niega a numerosas personas sus derechos universales.

Los gobiernos están a las órdenes de los mercados, más que a la necesidad de las personas. Esta crisis del capitalismo, permite acumular más riqueza en unas pocas manos y está desposeyendo de recursos y derechos a la mayoría de la población. Esto implica que la desigualdad no afecta por igual a todas las mujeres. Una mujer maltratada que sea camarera de hotel no tiene las mismas posibilidades de salir adelante que una mujer maltratada presidenta de un banco. Mención aparte las mujeres inmigrantes, mujeres de otras etnias, mujeres transexuales, mujeres discapacitadas, prostitutas…

Por ello, frente a los intentos de fragmentar la lucha feminista, hay que poner en valor la importancia de construir ejes de unidad en la lucha. Y es que en cualquier parte del mundo en el que una mujer lucha junto a otra mujer por ser más libre y por romper las cadenas de la opresión masculina, se está construyendo un movimiento feminista que atenta contra el sistema de dominación patriarcal. Éste es el patrimonio mundial del feminismo: juntas en una misma lucha común.

GENT X CIUTADELLA | 8 de marzo de 2021