dimecres, 23 de maig del 2018

Al·legacions de GxC a la delimitació provisional de les zones aptes per a la comercialització d'estades turistiques a habitatges d'ús residencial aprovada inicialment pel Ple del Consell Insular de MENORCA

- Ates que la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, relativa a la comercialització d'estades turístiques a habitatges recull al'article 50:
20. Quan la comercialització es dugui terme per part de persones físiques  exclusivament a un habitatge de la seva propietat, que sigui el seu habitatge principal, independentment de la seva tipologia unifamiliar o  plurifamiliar, per un termini màxim de 60 dies en un període d'un any, la comercialització d'estades turístiques es podrà dur a terme amb la modalitat de lloguer d'habitatge principal.
- Vist que aquesta modalitat de lloguer només es podrà dur a terme si l'habitatge està ubicat a una zona declarada apta de manera expressa per acollir aquesta modalitat pels consells insulars o per l'Ajuntament de Palma, de conformitat amb el que disposa l'article 75 d'aquesta llei.
- Ates que la proposta de delimitació provisional de les zones aptes per a la comercialització de les estades turístiques a habitatges d'ús residencial a l'illa de Menorca aprovada pel Ple del Consell  en data de 23 de març de 2018 no contempla la pràctica a cap zona el lloguer d'habitatge  principal.
- Ates que l'habitatge puntual de primera vivienda i/o habitacions a Turistes durant un termini curt  és arreu de l'illa i representa per a moltes famílies una opció d'obtenir uns ingressos extres.
- Ates que aquesta és una pràctica habitual de lloguer molt estesa, per exemple, durant les festes patronals, quan major afluència de visitants té l'illa, i que amb la regulació proposada pel Consell quedaria il·legalitzada, afectant també a la possibilitat que residents puguin llogar un habitatge a
les zones de la festa durant els dies d'aquesta.
- Ates que la pràctica d'aquesta modalitat de lloguer no suposa una incidència directa en la manca d'habitatge, ja que es tracten de lloguers puntuals i afecten només als primers habitatges (residència habitual) de persones físiques.
- Ates que és una pràctica d'economia col·laborativa regulada amb un bon funcionament a moltes ciutats europees i que permet a la vegada una certa socialització del benefici del Turisme entre les famílies, sense convertir el lloguer de l'habitatge en un negoci amb finalitat lucrativa.
- Ates que el Govern balear ha manifestat públicament la seva voluntat de reglamentar aquesta  modalitat de lloguer per tal de permetre desenvolupar el que, de fet, ja recull la llei del turisme. Gent x Ciutadella presenta la següent al·legació:
1. Que es permeti a les persones físiques el lloguer turístic de primers habitatges i habitacions (residència habituals) en qualsevol de les diferents zones tipificades en la zonificació establerta pel Consell, i durant un període màxim de 60 dies a l'any.