diumenge, 28 de febrer del 2021

L'Associació Gent X Ciutadella dóna suport a la proposta que presentarà el Grup Municipal Unides-Podem - Gent X Ciutadella per a regular amb proporcionalitat les taxes i impostos municipals

L’Associació de GXC estalona i aplaudeix, com no pot ser d’altra manera, la proposta que el grup municipal de Unidas Podemos - Gent per Ciutadella presentarà en el pròxim Ple extraordinari a l’Ajuntament de Ciutadella en què demanarà l’ús per part de l’Administració local de la via de capacitació econòmica que permet l'article 24.4 de la Llei 2/2004 Reguladora d’Hisendes Locals (LRHL) per tal de revisar i modificar les ordenances fiscals del municipi partint del criteri que dicta aquest mateix article. Aquesta disposició es troba totalment en consonància amb el que marca la Constitució espanyola en el seu article 31.1 on diu que tothom contribuirà en el sosteniment dels costos públics en funció de la capacitat econòmica mitjançant en un sistema tributari just inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat que, en cap cas, tindrà un abast confiscatori.

Precisament i a causa de la pandèmia, moltes famílies, empreses, treballadores i treballadors, han vist minvada de forma important  la seva capacitat econòmica i en conseqüència la pèrdua, parcial o total, de poder adquisitiu necessari per poder cobrir les necessitats vitals bàsiques. Per tant, des de GXC, veiem de justícia, oportú i de total necessitat,  tal com es demana a la proposta, poder aplicar el que ve marcat per llei tant a la Constitució, com a la Llei 2/2004 Reguladora d’Hisendes Locals. I, volem recordar, que segons el que marca també la Constitució, en el segon paràgraf de l’article 9, que correspon a les administracions públiques, en aquest cas l’Ajuntament remoure obstacles per fer possible aquesta mesura de justícia. La situació actual requereix que l’administració vetlli pels interessos dels seus ciutadans i en aquests moments es fa més necessari que mai.

Per tant, creiem que la ciutadania no entendria que aquesta mesura no fos aprovada. Per açò, a més de donar tot el nostre suport als dos regidors del grup municipal, per portar al Ple aquesta proposta, demanem a la resta de grups que conformen l’actual corporació municipal donin també el seu suport perquè aquesta mesura finalment sigui aprovada per tal que sigui desenvolupada intentant pal·liar, en part, els estralls que aquesta pandèmia està generant a bona part de la població.

----------------------------------
ARTICLES EN PREMSA /
ARTICULOS EN PRENSA ...

https://menorcaaldia.com/2021/02/26/up-gent-per-ciutadella-proponen-aplicar-las-tasas-segun-la-capacidad-economica-de-las-personas/

······

👉VEURE DOCUMENT DE LA MOCIÓ PROPOSADA
👉VER DOCUMENTO DE LA MOCIÓN PROPUESTA

----------------------------------

La Asociación Gent X Ciutadella, apoya y aplaude, como no puede ser de otra manera, la propuesta que el grupo municipal Unidas Podemos - Gent per Ciutadella presentará a debate en el próximo Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Ciutadella y en la que se pedirá el uso por parte de la Administración Local de la vía de capacitación económica que permite  el artículo 24 en su cuarto punto de la Ley 2/2004 Reguladora de las Haciendas Locales que permite revisar y modificar las ordenanzas Fiscales del municipio. Esta disposición se encuentra en consonancia con lo que señala la Constitución en el punto 1 del artículo 31, donde dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos en función de la capacitat econòmica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Precisamente y debido a la pandemia, muchas familias, empresas, trabajadoras y trabajadores, han visto menguados de manera importante  su capacidad económica y en consecuencia la pérdida parcial o total de poder adquisitivo necesario para satisfacer las mínimas necesidades vitales básicas. GXC, creemos que es de justicia, oportuno y muy necesario, tal y como defiende la propuesta, el aplicar lo que marca la ley, tanto de la Constitución, como en la Ley 2/2004 Reguladora de las Haciendas Locales. Queremos también recordar, lo que marca el segundo punto del artículo 9, también de la Constitución, en que dicta que corresponde a la Administración, en este caso, al Ayuntamiento de Ciutadella, remover los obstáculos para hacer posible esta medida de justicia. La situación actual requiere, más que nunca, que la administración vele por los intereses de su ciudadanía.

Por tanto, creemos que la población de Ciutadella no entendería que esta propuesta no saliese adelante. Por ello, además de dar todo nuestro apoyo a los dos regidores del grupo municipal Unidas Podemos - Gent per Ciutadella, por llevar a Pleno esta propuesta, pedimos al resto de grupos municipales que conforman el Pleno deen también su apoyo para que esta propuesta sea finalmente aprobada y se pueda llevar a cabo para intentar paliar en parte los destrozos que esta pandemia está generando a buena parte de la población.